U nedelju 14.06.2009. godine, Aeroklub "Istraživački Raketni Centar"  i  "MMK CVM" organizovali su promotivno pokazno takmičenje u pogadjanju cilja raketama na vodeni pogon pod nazivom memorijalni kup "Borivoja Milićevića".

Takmičenje je održano uz nesebičnu pomoć i podršku kolektiva O.Š. "Ivan Milutinović" u Višnjici na sportskom terenu škole.

Istovremeno uz disciplinu pogadjanja cilja, bodovao se i rezultat maksimalnog dometa, tako da rezultate i pobednike u ove dve discipline možete pogledati ovde:

REZULTATI TAKMIČENJA

 

 


 

 

 Detaljnije o principima funkcionisanja raketa na vodu možete pročitati ovde.

 


TAKMIČENJE U POGADJANJU CILJA RAKETNIM MODELOM NA VODU

i akcija

OČISTIMO SRBIJU !

 


Ova vsrta takmičenja zamišljena je kao jedan od vidova rada pre svega sa najmladjim kategorijama  zbog bezbednosnog aspekta i odsustva zapaljivih materija koje bi na bilo koji način mogle dovesti do povreda takmičara, publike ili trećih lica kao i materijalne štete. Raketni modeli na vodu su lagani i praktično je nemoguće da dovedu do bilo kakvih neželjenih posledica. Sa druge strane, osim bezbednosti, prednost vode kao pogonske materije jeste i u tome što promoviše očuvanje životne sredine o kojoj ćemo u budućnosti svakako na ovaj ili onaj način morati da vodimo mnogo više računa nego što to radimo danas. A mi članovi i rukovodstvo IRC-a, želimo da damo svoj maksimalni doprinos da to bude već danas, te da na taj način spojimo i lepo i korisno u jednu celinu. 

U tom smislu, ali i u smislu prikupljanja bačenih flaša i izrade raketnih modela od iskorišćenih PET ambalaža raketni klub IRC se od sveg srca prilključuje akciji OČISTIMO SRBIJU. 

IRC takodje započinje i veliku akciju otkupa praznih PET ambalaža od gradjana. 

Detaljnije o uslovima otkupa praznih ambalaža.

Otkupljene ambalaže mi ćemo koristiti za izradu raketnih modela i organizovanje nagradnih takmičenja. Ovo bi za posledicu trebalo da ima daleko manje bačenih flaša po ulicama, parkovima i javnim površinama.

Nakon svakog takmičenja,koje se svaki put održava na drugoj lokaciji, svi učesnici istog se obavezuju da uzmu učešća u detaljnom čiščenju terena !

 

DETALJNIJE O PROPOZICIJAMA

 

OSNOVNI USLOVI:

 

-          Nema ograničenja u dimenzijama rakete

-          Mogu se takmičiti svi od 5 do 105 godina života

-          Takmičari imju slobodu da donose vlastite konstrukcije ili da koriste standardizovane rakete koje obezbedjuje organizator takmičenja

-          Maksimalna dozvoljena masa rakete ( bez punjenja, odnosno motora je 100 grama)

-                      Takmičari mogu donositi svoje konstrukcije i svoje lansirne uredjaje

-         Za pogon rakete dozvoljena je isključivo upotreba vode ili drugog neotrovnog inertnog fluida pod pritiskom .

-                      Nije dozvoljena hemijska reakcija vode i drugih elemenata u cilju povećanja pritiska.

-          Nije dozvoljeno zagrevanje vode u cilju povećanja potencijalne energije pogonske materije.

-          Svi takmičari lansiraju raketu iz odgovarajućeg polja 3 x 2 m gde mogu postaviti svoju rampu ili koristiti postojeću

-          takmičenje je vremenski ograničeno, ali se vreme trajanja odredjuje u odnosu na broj takmičara neposredno pred početak takmičenja

-          Ukoliko takmičar koristi standardizovanu raketu koju obezbedjuje IRC, on može računati i na uredjaj za lansiranje, u suprotnom, ukoliko koristi raketu sopstvene konstrukcije, takmičar sebi mora obezbediti i uredjaj za dovod pritiska ( pumpa, mini kompresor i sl.).

-         Maksimalni dozvoljeni pritisci u komori rakete neposredno pre starta su 6 bar-a.

-          Za one takmičare koji žele da koriste model rakete na vodu koji obezbedjuje klub IRC, potrebno je da uplate i dodatnih 200 dinara za gotovu raketu i korišćenje lansirnog uredjaja.

 

PROPOZICIJE

 

Takmičar može da koristi model po slobodnom izboru, može prijaviti neograničen broj modela, a koji medjusobno smeju da budu i različiti.

Masa praznog modela ne sme biti veća od 100 grama.

Na takmičaru je da izabere da li će se takmičiti sa jednim modelom koji je u stanju da izdrži više startova i pogadjanja cilja tokom celog takmičenja,  ili da za svaki  sledeći start koristi novi model. Naravno, moguća je i dozvoljena i kombinacija ove dve krajnosti.

Medjutim, svi modeli moraju biti overeni pred početak takmičenja.

Cilj koji se pogadja, postavlja se u ravan površine zemlje, a nalazi se na rastojanju od X metara od  lansirne tačke. Vrednost X definiše žiri pre samog početka takmičenja i to iz razloga da jedna te ista vrednost rastojanja za svako takmičenje ne prouzrokuje šablonsko ponašanje takmičara. Medjutim, žiri je dužan da metu koja se pogadja postavi na udaljenosti od minimalnih 20 metara do maksimalnih 50 metara od lansirnog mesta.

Postoji samo jedna lansirna tačka, t.j. tačka od koje se meri rastojanje do cilja, i na osnovu redosleda izvučenih takmičara odredjuje se i redosled ispaljivanja, odnosno ko ispaljuje prvi a ko drugi. Takmičari medjutim imaju pravo da u polju 3 x 2 metra  koje žiri odredi kao zonu ispaljivanja postave svoje rampe.

Takmičari ispaljuju rakete prema cilju redosledom koji odredi žiri žrebom ili po azbučnom redu prijavljenih takmičara.

-          Takmičari imaju pravo na 3 starta. U obzir se uzima najbolji rezultat.Medjutim takmičar nije u obavezi da ostvari sva 3 starta ukoliko smatra da je zadovoljan postignutim dometom čak i nakon jednog starta. U tom smislu, takmičar koji ima trenutno najbolji rezultat može čekati da ostali takmičari startuju i po tri puta, i po potrebi da ostvari svoje pravo na sledeći start ukoliko u medjuvremenu neko od takmičara ostvari bolji rezultat nego što je njegov. Naravno, u dozvoljenim vremenskim okvirima. To znači, da neki drugi takmičar može iskoristiti priliku da raketu ispali u poslednjem trenutku trajanja vremenski ograničenog takmičenja i na taj način, onemogući start onom takmičaru koji je kalkulisao,čekao i nije koristio svoje pravo na 3 starta odmah.  Drugim rečima, bez obzira na broj startova ( maksimalno 3) kao merodavan rezultat uzima se najbolji ostvareni rezultat postignut u regularnom vremenu. Vreme trajanja takmičenja odredjuje žiri na osnovu broja takmičara. 

-    Žiri ima pravo da u slučaju velikog broja takmičara u ekstremnim slučajevima, produži trajanje takmičenja na više dana ili da smanji broj startova

-          Takmičenje je vremenski ograničeno, ali se vreme trajanja odredjuje u odnosu na broj takmičara neposredno pred početak takmičenja

-    Plasman takmičara u obrnutoj je srazmeri sa rastojanjem ispaljene rakete od cilja. Ukoliko je izmereno rastojanje manje, utoliko je i plasman  viši, a pobednik je onaj takmičar čija je raketa dospela najbliže cilju.

Dozvoljena je i upotreba jednostavnih, kompaktnih modela u smislu otpornosti i niske cene ( jer se ipak radi o disciplini koja može izazvati i oštećenja modela kako bi se oni mogli brzo i efikasno popravljati). Naravno, stručni žiri ima pravo i obavezu da prilikom prijavljivanja modela ne overi onaj model za koji smatra da nema zadovoljavajuću rezervu statičke stabilnosti ili da na drugi način ugrožava opštu bezbednost na takmičenju.

Svi posmatrači, posetioci, sudije i takmičari nalaze se iza rampe tako da sa njom zaklapaju tup ugao.

Prilikom merenja, utvrdjuje se rastojanje od cilja do vrha rakete , odnosno do one ivice dela rakete koji je najbliži cilju a najveći je po  dimenzijama ako se raketa raspala pri  samom udaru u zemlju. Raspad rakete nakon kontakta sa zemljom je dozvoljen. Raspad rakete u toku leta nije dozvoljen.

Takmičari ne smeju prilaziti modelu dok sudije ne završe merenje i ne objave rezultat.

Ako pre nego što sudija izmeri rezultat, vetar pomeri model, novo rastojanje je merodavno, odnosno rastojanje u trenutku merenja.

Pomeranje modela usled vetra nakon izvršenog merenja ne uzima se u obzir.

Ako se raketa  raspala u toku leta, start se definiše kao neuspešan a takmičar ima pravo na preostale startove ukoliko ima još prijavljenih modela.

Ako takmičaru ne uspe start i raketa se ne odvoji sa rampe, on ima pravo da ponavlja start. Uspešnim startom se smatra svaki onaj slučaj pri kome je raketa napustila rampu.

Ako takmičaru eksplodira raketa on ima pravo da ponavlja start ukoliko ima još prijavljenih modela.

Pri tome takmičar nema neograničeno pravo, već ima najviše 10 minuta da obavi ispravan start. U suprotnom, njegov start se tretira kao neuspešan.Za neuspešan start upisuje se rezultat "100".

Po izvršenom startovanju, sudije će potrošiti maksimalno do 10 minuta za lociranje ispaljenog modela. Takmičarima je dozvoljeno da vrše odredjene adaptacije modela kako bi poboljšali njihovu vidljivost. Na primer vezivanjem tračica koje se vijore i sl.

Ako sudije nisu u stanju da pronadju model ili se on izgubi iz vidokruga, taj takmičar ima pravo da sudijama isključivo verbalno pruži pomoć u pronalaženju rakete. Takmičar nema pravo da  dodirne raketu sve dok sudije to ne dozvole.

Ukoliko ni sudije ni takmičar ne mogu vizuelno da lociraju ispaljenu raketu, takmičar ima pravo na ponovljeni start sa drugim modelom ukoliko ga je prijavio.

Ukoliko se i nakon drugog starta raketa ne može pronaći, takmičaru se taj start definiše kao neuspešan, a za sledeće startove može koristiti ostale modele koje je prijavio. Ukoliko takmičar nema više prijavljenih modela, eliminiše se iz daljeg takmičenja.

 

Zainteresovani klubovi ili pojedinci za učešće na ovom takmičenju mogu se prijaviti popunjavanjem prijave a dodatne podatke mogu dobiti upitom   na                   info@raketnicentar.com

ili putem telefona

mob. 064 486 55 32 ili 062 440 528